top

 

Flyvepladsen

Flyvetidsopdeling i GRCC:

OBS Nedenstående  (med kursiv) er pr. maj 2017 FORSØGSVIS suspenderet – altså pt. INGEN opdeling af flyvetider.

Vis i stedet hensyn og TAL med hinanden

Mandag: Heli og 3D flyvning med Heli.
Tirsdag: Heli/Fly i 30 minutters interval.
Onsdag: Fastvinge og skala Heli som kun flyver skala.
Torsdag: Heli/Fly i 30 minutters interval.
Fredag: Heli/Fly i 30 minutters interval.
Lørdag: Heli og 3D flyvning med Heli.
Søndag: Fastvinge og skala Heli som kun flyver skala.

30 minutters intervallet er fast tirsdag, torsdag og fredag hvor det gælder: Hel til halv time for fastvinge, halv til hel time for helikopter. Det gælder for hele flyvepladsens åbningstid. Der kommer en timer op over ved klemmerne med signal lyd.

Undtagelser for regel:
Hover med helikopter på hoverpladsen (Zone B) må foregå som normalt på alle dage

For at flyve på GRCC´s flyveplads er det en betingelse at være medlem af Modelflyvning Danmark (MFD) og GRCC 

Medlems nummer af GRCC og MFD SKAL fremvises ved forlangende. Ellers kan gæstekort (12 timers) udstedes for kr. 150, hvis der er en pladsåbner (sikkerhedsansvarlig) tilstede.

Find vejBliv medlem 

Flyvepladsregulativ for Greve RC-Center:

For at flyve på GRCC´s flyveplads er det en betingelse at være medlem af Modelflyvning danmark (MDK) og GRCC

Medlemsnummer af GRCC og MFD SKAL fremvises ved forlangende. Ellers kan gæstekort (12 timers) udstedes for 100,-kr i såfald at der er en pladsåbner (sikkerhedsansvarlig) tilstede

Flyvepladsregulativ for Greve RC-Center:

1. Overordnet ordensreglement for Greve RC-center skal altid følges

2. Der skal være et ansvarligt medlem tilstede på pladsen før der må flyves. Ansvarlige medlemmer er: Medlemmer af bestyrelsen, afdelingsbestyrelsen, suppleanter til bestyrelsen, instruktører og medlemmer der af bestyrelsen er godkendt som ”pladsåbnere” (se medlemsliste)

3. Der må maximalt være 4 forbrændingsmotordrevne eller el modeller i luften ad gangen. (hovertræning fra hoverpladsen undtaget)

4. Gyldigt medlemskab af Modelflyvning Danmark er påkrævet for at flyve fra GRCC’s flyveplads

5. Følgende aktivitetstider og støj-grænser gælder for hele RC-Centret:

Mandag-fredag    kl.  07-1880 dB(A)
Mandag-fredag     kl. 18-22 75 dB(A)
Lørdag   kl. 07-1480 dB(A)
Lørdag     kl. 14-2275 dB(A)
Søn.- og helligdage   kl. 07-2275 dB(A) 

   

Støj grænserne skal være overholdt 10 meter fra modellerne ved fuld gas. Brug eventuelt "Sound Meter” - app til støj-måling 

Bestyrelsen kan efter indhentelse af tilladelse fra Greve Kommune bevilge yderligere aktivitetstid fra fredag til søndag i forbindelse med afholdelse af stævner (i tidsrummet 22-07 – støj-grænse 75 db(A))

Flyvning med forbrændingsmotordrevne fly må kun ske i følgende tidsrum

Mandag - fredag : kl. 07 - 18 
Mandag og Onsdag kl. 18 - 22   
Lørdag    kl. 07 - 17 
Søn- og helligdagekl. 07 - 17

6. Fly og helikoptere med forbrændingsmotor eller el motor skal være udstyret med effektiv støjdæmpning. Skønner pladsåbner, bestyrelsesmedlem eller afdelingsbestyrelsesmedlem at en model støjer for meget skal påbud om flyveforbud altid følges. Påbud som af piloten antages urimelige kan altid indbringes for afdelingsbestyrelsen, men flyveforbud udstedt skal følges indtil afgørelse af afdelingsbestyrelsen er truffet. Afgørelser truffet af afdelingsbestyrelsen kan ankes til bestyrelsen.

7. Påbud fra ansvarlige medlemmer (se punkt 2) skal altid følges, herunder påbud om støjdæmpning.

8. Radioanlæg skal være CE-mærkede og skal synligt bære den korrekte frekvensklemme INDEN de tændes. OBS der må KUN anvendes radioanlæg på 35MHz samt 2.4 GHz .

9. Stormodeller (7-25kg) skal ALTID explicit godkendes til flyvning fra GRCC’s plads. Godkendelse kan kun foretages af et medlem af bestyrelsen.

10. Jetturbinedrevne fly skal ALTID explicit godkendes til flyvning fra GRCC’s plads. Godkendelse kan kun foretages af et medlem af bestyrelsen

11. Der skal til hver en tid tages videst muligt hensyn til pladsens naboer mod Nord. Beboede naboejendomme må IKKE overflyves. Flyvning over Olsbækken mod Nord må kun ske ved vindretning fra Nord eller Syd og kun i forbindelse med landing og letning og kun således at de beboede naboejendomme under ingen omstændigheder overflyves. Flyvning skal i videst muligt omfang holdes mod øst, – over slambede, over sø og mod Vest. Generelt skal flyvning mod Nord undgås. Pilotfelt, klubhus, bilbaner, ”kajanlæg” og parkeringsområder må ikke overflyves.

12. Alle flyvninger noteres i den fremlagte logbog, med dato / tid , RC/forsikringsnummer, model, motor, pilotnavn, anvendt frekvens samt navnet på den ansvarlige leder.

12.1. Gæste flyvning kan godkendes af en pladsåbner, instruktør eller en fra bestyrelsen.

Nybegyndere kan jfr Modelflyvning Danmarks regler flyve indtil 3 gange på en instruktørs forsikring. Herefter skal man selv være medlem af Modelflyvning Danmark. Man kan gæsteflyve i GRCC mod indløsning af gæstekort jfr fældede priser. ELLER efter forudgående aftale med GRCC’s formand eller formanden for flyafdelingen (f.eks i forbindelse med stævner)

13. Ingen former for affald må henkastes på flyvepladsen. Affald må ikke afbrændes på flyvepladsen

14. Alle piloter er forpligtet til at tage hensyn til hinanden og omgivelserne.

15. Der må kun taxi’es med fly eller helikoptere på selve flyvepladsen. (taxi med helikopter er hover op til 2m højde)

16. Fastvingede fly må kun startes i startområde bag pilotfeltet

17. 3D flyvning skal altid forgå minimum 15m fra pilotfeltet og således at piloten har stor afstand til andre piloter i pilotfeltet. Er dette ikke muligt grundet høj aktivitet må man vente med denne type flyvning til der er mindre aktivitet.

18. Al start og landing skal altid foregå mindst 15m fra andre piloter

19. Hover med helikoptere skal så vidt muligt foregå på hoverpladsen. Såfremt hover sker som en del af almindelig flyvning der foregår fra hovedpilotfeltet må det, såfremt der er samtidig aktivitet med fastvingede fly, kun ske kortvarigt som middel til at lette og lande.

20. På hoverpladsen må der kun trænes hover og maksimalt i en højde af 6 meter

21. Alle piloter er forpligtet til at meddele sig. Råb besked om nødlanding eller manøvrer der KAN have interesse for andre samtidige piloter – hellere en gang for meget end en gang for lidt

22. Modelfly skal ALTID vige for ”full size” luftfartøjer.

23. Bestyrelsen kan uden varsel ændre flyvepladsreglerne.

OBS Nedenstående  (med kursiv) er pr. maj 2017 FORSØGSVIS suspenderet – altså pt. INGEN opdeling af flyvetider. Vis i stedet hensyn og TAL med hinanden

Gældende fra den 1 September 2010 .

Flyvetidersopdeling i GRCC:

Mandag: Heli og 3D flyvning med Heli.
Tirsdag: Heli/Fly i 30 minutters interval.
Onsdag: Fastvinge og skala Heli som kun flyver skala.
Torsdag: Heli/Fly i 30 minutters interval.
Fredag: Heli/Fly i 30 minutters interval.
Lørdag: Heli og 3D flyvning med Heli.
Søndag: Fastvinge og skala Heli som kun flyver skala.

30 minutters intervallet er fast Tirsdag, Torsdag og Fredag hvor det gælder: Hel til halv time for fastvinge, halv til hel time for helikopter. Det gælder for hele flyvepladsens åbningstid. Der kommer en timer op over ved klemmerne med signal lyd.

Undtagelser for regel:

Hover med helikopter på hoverpladsen (Zone B) må foregå som normalt på alle dage

Pilotfeltet:

1. Al flyvning i hovedzonen (Zone A) foregår fra pilotfeltet. Dette vil være markeret med fliser hvor piloterne skal stå. I feltet må stå max. de 4 piloter, der flyver de 4 modeller der maximalt er tilladt i luften ad gangen. Alle helikopter piloter og 3D heli piloter skal ud til kanten af asfalten banen når der kun flyves med helikopter. Hvor der vil være markering med fliser hvor heli piloterne skal stå.

2. Hoverpladsen (Zone B): Regler herfor er allerede beskrevet og gælder stadig. Der må KUN være max. 2 flyvende modeller i hoverfeltet ad gangen.

3. Flybestyrelsen alene afgør, hvorvidt og hvornår Zone A lukkes for officielt arrangement, så som GRCC fødselsdag, Helibatic, electric jet etc. Såfremt der i forbindelse hermed kræves indhentning af tilladelse el. lign. Tages hovedbestyrelsen med på råd.

4. Øvrige almindelige bestemmelser: a. DER HENSTILLES til at den almindelige takt og tone mellem piloter overholdes. Gentagne overtrædelser af dette eller klager fra piloter vil herefter blive behandlet prompte med henstilling eller advarsel. b. Vis hensyn! Almindelige flyveregler skal stadig overholdes. Brud herpå vil blive behandlet omgående med henstilling eller advarsel. Regler om eksklusion af medlemmer er nøje beskrevet i GRCC’s vedtægter, så de behøver ikke uddybes nærmere her.

5. Når der skal flyves med vandflyver fra søen foregår det fra bådebroen men der skal først taget henvendelse til de andre flyver i pilotfeltet så der ikke pludselig er flere en 4 flyver i luften.Rundflyvning foregår udover den alm. flyveplads og slam basingerne og der skal gives besked til pilotfeltet når man er landet.(Man kan evt have en hjælper til at give besked.)

Gældende fra den 1 September 2010

Flybestyrelsen

Senest revideret November 2017

MANGE FINDER VEJ TIL GRCC