top

Vedtægter

Vedtægter for Greve RC-center 

§ 1.    Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Greve RC-center. Dens hjemsted er Tværhøjgård, Greve Kommune.

§ 2.    Foreningens formål er

at fremme interessen for Radiostyret modelsport (RC-sport)

at være samlingssted for RC-interesserede samt forestå aktiviteter for og undervisning af disse

at forestå anlæg og drift af Greve RC-center i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende vedtægt.            

§ 3.    Brugsret

Greve RC-center har af Greve Kommune fået overladt brugsretten til det i lokalplan 14.23 angivne område, idet ejendomsretten forbliver hos Greve Kommune. 

Brugsretten er - bortset fra misligholdelse - uopsigelig fra Greve Kommunes side til den 1. januar 2030, til hvilken dato eller enhver senere 1. januar brugsretten kan opsiges med 1 års varsel. Senest 10 år før dette tidspunkt har kommunen pligt til at genforhandle brugsretten.

Greve RC-center kan opsige brugsretten med 1 års varsel til en 1. januar.

Såfremt Greve RC-center på opsigelsestidspunktet har gældsforpligtelser overfor Greve Kommune eller gældsforpligtelser, for hvilke kommunen tillige hæfter, kan opsigelse fra Greve RC-centers side alene ske mod indfrielse af sådanne gældsforpligtelser.

Ved brugsrettens ophør, hvadenten det sker ved opsigelse eller ophævelse af brugsretten, eller af en hvilken som helst anden grund, overtager Greve Kommune uden vederlag de bygninger og anlæg, der indtil da har tilhørt Greve RC-center. 

§ 4.    Medlemsskab af organisationer

Generalforsamlingen beslutter medlemsskab af en eller flere eventuelle landsorganisationer. Dog kan

RC-centrets bestyrelse til hver en tid beslutte krav om medlemmers medlemskab af organisationer der garanterer gyldig ansvarsforsikring for aktiviteter der foregår i RC-centret. Generalforsamlingen beslutter endvidere sanktionsmuligheder såfremt et medlem forsømmer vedtagne krav til medlemskab af landsorganisationer.

§ 5.    Optagelse af medlemmer

Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 19 år. Som aktivt eller passivt medlem i juniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen 0 -18 år.

§ 6.    Kontingent

Foreningens kontingent og indskud fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling 

Kontingentet opkræves helårsvis forud. Sidste rettidige indbetalingsdag er den l. maj. 

Bestyrelsen kan til enhver tid fastsætte et restancegebyr.

§ 7.    Foreningsarbejde

Medlemmer kan af bestyrelsen pålægges at udføre foreningsarbejde. 

Bestyrelsen skal tilstræbe, at arbejdet fordeles ligeligt, og dets omfang fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling 

§ 8.    Udmeldelse, eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves at den sker til foreningen med mindst 14 dages varsel til den l. januar, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.

Medlemmet har krav på bekræftelse. 

Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen 

Når ganske særlige forhold gør sig gældende kan et bestyrelsesmedlem med øjeblikkelig varsel bortvise et medlem. En bortvisning kan efterfølgende ophæves til eksklusion såfremt mindst 2/3 af bestyrelsen inden for 3 uger efter bortvisningen stemmer herfor.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han / hun kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling.I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom, senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han / hun har adgang til denne med ret til at forsvare sig. 

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusionen kræver 2/3’s flertal af de fremødte

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Hertil kræves samme majoritet som ved eksklusion.

§ 9.    Ordinær generalforsamling i Greve RC-center. 

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Publicering i eventuelt klubblad eller lignende anses for skriftlig meddelelse.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest den 10. februar. Indkomne forslag udsendes med indkaldelsen tillige med dagsorden, regnskab og budgetforslag.

Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, som har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.. 

§ 10.    Dagsorden for generalforsamlingen

Dagsorden ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, samt budget for det kommende år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent og indskud.

5. Behandling af eventuelle indkomne forslag.

6. Valg af formand på ulige årstal.

7. Valg af kasserer på lige årstal

 8. Valg af øvrig bestyrelse.

 På ulige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer, formænd for underafdelinger og 3 suppleanter

 På lige årstal: 1 bestyrelsesmedlem, næstformænd for underafdelinger og 3 suppleanter

 9. Valg af 2 revisorer og l suppleant

0. Eventuelt.

§ 11.  Generalforsamlingens ledelse.

Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Referenten udarbejder et referat, som efter at være godkendt af dirigenten underskrives af denne.

Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal medmindre nærværende vedtægter indeholder anden bestemmelse.

De kommunalt udpegede medlemmer af bestyrelsen har stemmeret på generalforsamlingen ved alle afstemninger.

Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre skriftlig afstemning begæres af dirigent, bestyrelsen eller mindst 25% af de stemmeberettigede. Har en generalforsamling truffet en afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling. 

§ 12.  Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes hvis formanden for bestyrelsen eller mindst 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne eller mindst 30% af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling indkaldes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 9.

§ 13. Valg af bestyrelse:

Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, 2 menige bestyrelsesmedlemmer samt 2 medlemmer fra hver underafdeling – i alt 11 personer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen (se organisationsplan bilag 1).

 Herudover kan Greve kommune udpege 2 medlemmer blandt byrådets medlemmer således at den samlede bestyrelse kan bestå af op til 13 personer.

 Listevalg kan ikke finde sted. 

Formand og kasserer vælges hver for sig ved særlig afstemning.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, idet der skiftevis er hhv.  5 og 6 medlemmer på valg. Såfremt eventuel utidig afgang af valgte bestyrelsesmedlemmer fordrer det, kan nye bestyrelsesmedlemmer vælges for en 1 årig periode. Første gang der afholdes valg efter vedtagelse af nærværende vedtægter kan bestyrelsesmedlemmer ligeledes administrativt vælges for 1 år i det omfang det er påkrævet for at sikre kontinuitet i bestyrelsen.

Yderligere vælges hvert år 3 suppleanter til bestyrelsen

Genvalg kan finde sted

Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. Til bestyrelsen kan kun vælges personer, der er medlem af foreningen og ikke er i kontingentrestance.

Afgår et eller flere medlemmer af bestyrelsen uden for valgtidspunkterne, indtræder de valgte suppleanter for den resterende del af valgperioden.

§ 14.  Bestyrelsen

Ethvert medlem af bestyrelsen, er forpligtet til, på en konstruktiv, seriøs og samarbejdsorienteret måde, at varetage alle brugeres interesser, med henblik på en positiv udvikling for hele Greve RC-center.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af næstformand.

Bestyrelsen tegnes af formanden, i forening med 3 andre bestyrelsesmedlemmer.

Ved bestyrelsesformandens forfald tilkommer der næstformanden for bestyrelsen de beføjelser, som i henhold til nærværende vedtægter er tillagt formanden.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

Hvervet som medlem af bestyrelsen kan honoreres med et af generalforsamlingen fastsat honorar.

Bestyrelsen afholder møder, når formanden finder det formålstjenligt, eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom til formanden.

Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel, medmindre formanden finder, at varslet af hensyn til den eller de sager, der skal behandles, må afkortes. I mødeindkaldelserne angives dagsordenen for bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede.

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der på næste møde godkendes af de bestyrelsesmedlemmer, der var tilstede på det møde, som protokollatet vedrører. 

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit arbejde. 

§ 15.  Regnskaber og budgetter. 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

Bestyrelsen skal senest i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab, status og budget forelægges, forsynet med revisorernes påtegning, den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Driftsregnskab, status og budget bekendtgøres sammen med dagsordenen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Regnskabet skal føres efter almindeligt anvendte regnskabsprincipper.

Inden udgangen af maj måned fremsender bestyrelsen til Greve Kommune det på den ordinære generalforsamling godkendte driftsregnskab for det foregående regnskabsår med tilhørende status.

På den ordinære generalforsamling fastsættes budgettet for det indeværende regnskabsår.

§ 16.  Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Revisorerne skal hvert år senest 3 uger før afholdelse af ordinær generalforsamling gennemgå det samlede årsregnskab og påse, at beholdninger er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. 

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Greve Kommune skal til enhver tid have adgang til foreningens regnskabs- og bilagsmateriale.

 § 17.  Anlæg og drift.

Foreningen forestår for egen regning driften af Greve RC-center.

Det er en forudsætning, at samtlige anlægsarbejder - i det omfang, de ikke dækkes af offentlige eller private tilskud - skal betales af Greve RC-centers brugere.

1.      Anlæg

Greve RC-center forestår for egen regning anlæg på området, i det omfang, hvori sådanne anlæg ikke udføres af Greve Kommune.

 Forinden anlæg, der forestås af Greve RC-center, bringes til udførelse, skal projektet med beskrivelse, andragende om byggetilladelse og finansieringsplan godkendes af Greve Kommune, der også har ret til at følge arbejdernes udførelse.

Ved anlægsarbejder udover lokalplan 14.23 der kræver ændring af lokalplanen, kræves godkendelse med 2/3 stemmers flertal iblandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen. 

2.      Vedligeholdelse. 

Alle anlæg, der omfattes af brugsretten, skal holdes forsvarligt vedlige. Udgifter til vedligeholdelse af anlæg - herunder også de af Greve Kommune udførte - påhviler alene Greve RC-center og er Greve Kommune uvedkommende.

Vedligeholdes anlæg efter Greve Kommunes skøn ikke forsvarligt, kan kommunen efter forud given henstilling lade vedligeholdelsesarbejdet udføre for Greve RC-centers regning.

3.      Sikkerhedsforhold.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at Greve RC-centers sikkerhedsmateriel er i orden samt at de nødvendige redningsveje friholdes. 

Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at de til enhver tid gældende miljøkrav og andre myndighedsforskrifter overholdes.

4.      Reglementer.

Bestyrelsen foranlediger, at der udfærdiges ordensreglement for Greve RC-center.  Reglementet skal godkendes af Greve Kommune. 

§ 18.  Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan ske ved beslutning i bestyrelsen, eller ved forslag fremsat af min. 50% af de stemmeberettigede medlemmer, idet beslutningen/forslaget dog skal godkendes af en generalforsamling,  hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer til stede, og herefter med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Opfyldes denne betingelse ikke indkaldes til ny generalforsamling, hvor godkendelse af vedtægtsændringer kan træffes med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. 

Vedtægtsændringer skal godkendes af Greve Kommune.

Greve Kommune kan efter indhentet udtalelse fra bestyrelsen foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som er nødvendige af hensyn til offentlige påbud.

§ 19.  Opløsning af foreningen.

Opløsning af foreningen kan finde sted, såfremt brugsretten til Greve RC-center ophører. 

I øvrigt kan opløsning ske ved beslutning efter de i § 18 anførte regler.

Beslutningen skal meddeles til Greve Kommune.

Fordeling af aktiver skal, inden den opløsende generalforsamling, være godkendt af Greve Kommune.

Ved opløsning hæfter Greve Kommune ikke for foreningens forpligtelser.

§ 20.    Ikrafttræden.

Nærværende vedtægt træder i kraft fra underskriftsdatoen.

Greve RC-centers bestyrelse:                                                   Greve Kommune:

                                                                                           Godkendt af Greve Byråd

Dato: d. 11. november 2004                                                     Dato: d. 25. januar 2005

 ………………………….                                                                    …………………….. 

Lars Kildholt                                                                                 René Milo

MANGE FINDER VEJ TIL GRCC